sfeerbeeld.jpg
Algemeen reglement (versie 2020)

Om toelating te hebben tot het vissen op het viswater van HSV DE KATVISSERS, moet men lid zijn. Het lidgeld bedraagt jaarlijks 50€ excl. en 60€ incl. verzekering (via VVHV) en geeft u toelating voor het vissen met 3 hengels vanaf de oever. Bij overtreding van dit punt wordt de betrokkene onmiddellijk uit de vereniging uitgesloten en dit wel voor definitief.
Jonger tot en met 14 jaar vergezeld van de vergunninghouder mogen met 1 hengel van de 3 hengels van het betalende lid vissen.
Jongeren tot en met 15 kunnen ook zelf lid worden. De vergunning kost 15€ en laat de houder tot om gratis deel te nemen aan de jeugdwedstrijden en om op andere momenten zelfstandig met 1 vishengel te vissen.

De visvergunning is strikt persoonlijk en is geldig van 1 januari tot en met 31 december van het lopende kalenderjaar.
Deze kan afgehaald worden bij de bestuursleden mits het duidelijk invullen van naam, adres en aanvullende gegevens

Er wordt met aandrang gevraagd om de voedingrijke voering (zoals bijvoorbeeld bolies voor karper vissing) met mate en over de gehele vijver te gebruiken. Dit met het oog op het vermijden van visconcentraties op het zuidelijk deel (met rietkragen en zonder steigers) waardoor witvissen zich moeilijk laten vangen in het noordelijk deel van de visput. Controles zijn hier uiteraard zeer moeilijk op uit te voeren maar wij rekenen op het begrip en medewerking van onze leden.


Er is een algemeen verbod op het meenemen van vis met uitzondering van paling. Iedere andere vis dient men met zorg terug in het water te plaatsen. De visser dient al het mogelijke te doen om tijdens het onthaken de vis niet te kwetsen. Ieder clublid is verplicht bij controle zijn ketel of emmers te openen.
Het gebruik van een leefnet tijdens het vissen is enkel toegelaten op wedstrijden.


Leden hebben als plicht mee te werken aan het rein houden van de oevers. Het is verboden om schade toe te brengen aan de goederen der oevereigenaars. Het is verboden om open vuur te maken zonder toestemming van het bestuur. Voorwerpen afkomstig van de hengelaar zoals papier, plastiekzakken, drankblikjes, resten nylon en voeder of etensresten, dienen opgeruimd en meegenomen te worden,  dit om elk geschil te vermijden.

De pachter en de vereniging wijzen elke verantwoordelijkheid af voor de schade betrokken door personen al of niet lid van HSV DE KATVISSERS. De personen welke schade zouden toe brengen zullen verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele onkosten voor ongevallen aan of rond het viswater met materiële en of lichamelijke schade.

Het bestuur bepaalt de data en bijzondere bepalingen van de wedstrijden, onder andere het vrijhouden van de visplaatsen de dag van de wedstrijden.
Het voederen met aardappel of andere producten die fel aan gisting onderhevig zijn is ten strengste verboden. Het gebruik van additieven met boterzuur is ten strengste verboden!!!

Elke visser onderwerp zich spontaan aan de controle, die door de bestuursleden wordt uitgevoerd.

Er is geen gesloten tijd.

Het is ten strengste verboden te zwemmen, te roeien of tijdens de winter het ijs te betreden.
Honden dienen aan de leiband gehouden te worden.

Data privacy HSV De Katvissers bewaart en gebruikt de persoonsgebonden gegevens uitsluitend voor administratieve doeleinden. Via een schriftelijk, ondertekend verzoek van de eigenaar aan het bestuur zullen deze uit de databanken verwijderd worden. Wedstrijduitslagen en foto’s worden ook op de website geplaatst.

Wijzigen reglement Alle voorstellen tot wijziging van dit reglement in kwestie, worden schriftelijk aan het bestuur meegedeeld. Die zal onderzoeken, en haar beslissing kenbaar maken. Alle briefwisselingen moeten voorzien zijn van naam en handtekening.

Kennisneming en verantwoordelijkheid Elk lid wordt geacht het reglement te kennen en te respecteren. Bij niet opvolgen van deze reglementering zal de betrokkene verantwoording moeten afleggen tegenover het bestuur. Elk lid zal bij ontvangst van de nieuwe vergunning z’n handtekening plaatsen.
Ondertekende verklaart hierbij kennis genomen te gewonnen van het reglement der hengelsportvereniging “De Katvissers”.Tevens gaat hij er mee akkoord dat de betrokkene van het privé terrein, oevers, steigers en het vissen zelf gebeurd op eigen verantwoordelijkheid. Het bestuur kan in geen geval verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele materiële en (of) lichamelijke schade.